Запази Урок
Работни Позиции

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия регламентират правата и задълженията при използването на защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  използването на кой да е от продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg - софтуерният продукт, реализиращ ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание - авторски произведения – аудио-визуални медийни продукти и услуги, отделни елементи, видео, звук, фотографии, текстове, други анимирани елементи, графики, софтуер, код, бази данни, подбор и съставителство и др., който ще бъде наричан в договора в цялост и за краткост ПРОДУКТЪТ и/или продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg.

2. Всички права са запазени и се притежават от „Рокскул.бг ЕООД”, ЕИК 201340335, със седалище и адрес на управление: Област София; Община Костинброд; ул. Йордан Йовков 3, което дружество е собственик и доставчик на Продукта и за краткост в настоящия договор ще се означава като ДОСТАВЧИКЪТ.

3. ПРОДУКТЪТ е защитен по смисъла на ЗАСП, правото на ЕС и международните нормативни актове, регламентиращи закрилата на авторски и сродни права, приети и ратифицирани по надлежния ред от Република България.

4. Настоящите общи условия се прилагат едновременно със защитните норми на действащото българското законодателство и конкретно с НК и ЗАПСП, доколкото няма противоречие с изрично договорените с настоящите общи условия клаузи.

5. Приемането на клаузите на настоящия договор е условие за придобиване правото да се използва ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно установеното му предназначение. Съгласието на всеки потребител се счита за дадено с предприемането на необходимите действия за ползване продукта  чрез сайта www.rockschool.bg. С предприемането на всякакви действия насочени към ползване на Продуктът се презумира, че потребителят е запознат с настоящите общи условия, декларира, че ги приема заедно в евентуални бъдещи изменения в тях, след публикуването на съответните изменения на сайта и се задължава да ги спазва безусловно.

6. Приемането на настоящите общи условия от всеки потребител се счита за дадено и само при заявката за ползване на ПРОДУКТ безплатен или достъпен чрез заплащане с цел ползването на конкретен урок или друга част от отделните и предлагани на сайта www.rockschool.bg продукти.

7. Потребителят на защитения продукт се задължава  да го използва само по установения начин и само за установените цели.

8. Нарушаването на коя да е клауза от настоящите общи условия дава право на доставчика да приложи санкция, съгласно предвиденото в настоящите общи условия и съгласно закона.

9. Чрез предприемането на действия по използването на продуктът, предлаган чрез сайта www.rockschool.bg или при заплащането на ползването на продукта по установените начини, лицето, което законно е придобило правото да използва продукта  и всеки друг ползвател, приема и се съгласява изрично и безусловно с правата и задълженията съдържащи се в клаузите на настоящия договор при настоящите общи условия, като приема и се задължава за следното:


II. УСЛУГИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА WWW.ROCKSCHOOL.BG.
1. Услугите, предлагани и предоставяни срещу заплащане и заявка на сайта с адрес (URL) www.rockschool.bg са следните:

1.1. Платени уроци по различнични музикални предмети – урокът може да бъде заплатен онлайн на сайта www.rockschool.bg с цел да бъде запазен час за посещение.


2. Заплащане на услугите, предлагани на сайта www.rockschool.bg.

2.1. За използването на ПРОДУКТА е необходимо извършването на действия по заплащането по един от следните начини:

1) плащане с дебитна карта 

2) плащане с кредитна карта 

3) плащане на място, на адрес гр. София, бул. Христо Ботев 89

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя цените и пакетите, предлагани за ползване на ПРОДУКТЪТ чрез сайта www.rockschool.bg, като за валиден се счита размерът, действащ към момента на заплащане на конкретната сума от потребителя. При промяна обявените „Цени и пакети“ се обявяват на сайта.

2.3. Доставчикът може по своя преценка да предостави като част от свои рекламни кампании и/или промоции възможност за заплащане на част или на цяла цена, дължима за използване на някой от продуктите, чрез ваучер и/или промоционални кодове. В такива случаи условията на осъществяване на плащането и използването се определят допълнително и в рамките на конкретната рекламна кампания. Доколкото в нея не са предвидени особени и специални условия, прилагат се настоящите Общи условия.

2.4. Не подлежат на връщане суми при отмяна на заплатен урок по-късно от 17:00 ч. на деня преди часа на осъществяване на урока. 

3. Ползване на услугите

3.1. Всеки потребител, желаещ да ползва ПРОДУКТЪТ, следва да си запази час по телефона или онлайн, на www.rockschool.bg и изпълни задължителните стъпки с попълване на полета, като една част от тях са означени като задължителни, а именно: име, email адрес (електронна поща), телефон, от къде научихте за rockschool.bg.

3.2. След успешна резервация, всеки потребител получава потвърдителен мейл.

3.3. Ползването на продукта се извършва в RockSchool пространствата на бул. Христо Ботев 89, в гр. София.

3.4. За технически необезпокояваното използване на ПРОДУКТА при онлайн уроци е необходимо устройствата (компютърна конфигурация), чрез които се използва ПРОДУКТА, да отговарят на следните минимални технически изисквания: P4 3GHz, 2GB RAM, графична видеокарта, звукова карта, операционна система Windows XP или по-нова версия, интернет браузъри Firefox 3.5 или по-висока, Google Chrome 11 или по-висока, Adobe Flash плъгин, който поддържа H.264 видеоформат. За високо качество (1280х720 пиксела) при минимална постоянна скорост на Интернет връзката от 2.5Mb/s, при стандартно качество (720х540 или 720х400 пискела, в зависимост от формата на конкретния и избран Продукт) с минимална постоянна скорост на Интернет връзката от 750Кbit/s. Доставчикът не носи отговорност за незадоволително използване на продуктът, предизвикано от неспазване на посочените в настоящия член технически изисквания и параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТЪТ (ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ САЙТА WWW.ROCKSCHOOL.BG)
1. ПРОДУКТЪТ (продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg) представлява защитено авторско съдържание, всяко нарушаване на авторските права ще бъде санкционирано и преследвано с установените в закона средства и начини и ще бъде търсена наказателна, административно-наказателна и гражданска отговорност при нарушение.

1.2. Доставчикът има правото по всяко време да изменя съдържанието на сайта www.rockschool.bg, както и на пакетите. 

2. Срокове за ползване на конкретно избран и заплатен от потребителя продукт.

2.1. При заплащане на няколко урока – ПРОДУКТЪТ е достъпен за ползване до тяхното изчерпване в неограничен срок. 


IV. САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. Всяко едно действие нарушаващо по какъвто и да е начин изцяло и/или частично, коя да е от клаузите на настоящите общи условия, се приема за нарушаване на защитени права за използване на защитен ПРОДУКТ и защитено с авторски права съдържание и се дължи обезщетение в  трикратния размер на установените от носителя на правото вреди. Обезщетението се дължи независимо от другите санкционни последици за нарушителя и отговорността му по Наказателния кодекс на Република България.

2. Доставчикът не носи отговорност за:

2.1. незадоволително използване на Продукт или услуга на Рокскул.бг ЕООД, предизвикано от неспазване на посочените в настоящите общи условия параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика;

2.2. функционалността на мрежата с данни на Потребителите, нито за тяхната хардуерна и софтуерна обезпеченост, както и за функционалността на публичната Интернет мрежа при даване на онлайн уроци;

2.3. каквито и да било евентуални щети, възникнали за Потребителите, ако Потребителите не са били своевременно информирани за промени поради нередовното им използване;

2.4. за погрешно заплащане от Потребителите на суми;


3. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване, а именно: 10 януари 2020 г.

Обяснение на някои думи и понятия:

Указаните по-долу думи и изрази са употребени в настоящия договор при общи условия в следния смисъл:

1) www.rockschool.bg – Интернет сайт (страница), чрез която се предоставя платен и/или безплатен достъп до определен ПРОДУКТ (музикален урок).

2) Онлайн видеоурок - представляват музикални уроци, които се провеждат по Skype или друг видео софтуер.

3) Общи условия – настоящият Договор при общи условия за използване на интернет сайта (страницата) www.rockschool.bg и продуктите, предлагани на него.

4) Потребител – потребителя и/или ползвателя на интернет сайта (страницата) www.rockschool.bg и продуктите, предлагани на него.

5) Цени и пакети – тарифа, определяща цените в конкретни цифри, дължима от потребителите за ползване на избрана от тях услуга или потребителски пакет от услуги чрез сайта www.rockschool.bg.

6) Цена – конкретната сума, дължима от потребителя за конкретно избрано от него ползване на продукт или услуга чрез сайта www.rockschool.bg.

Хората Обичат RockSchool

Подкрепи ни

"Музика за България" е фондация в обществена полза. Ние сме тук, за да подпомагаме развитието на музикалната сцена и на всички, които искат да разгърнат своя музикален потенциал. Всяко дарение допринася за подобряване и разрастване на текущите ни музикални проекти и за реализиране на нови идеи. Благодарим на всички, които ни помагат.
или по банков път

RockSchool Newsletter

Разбирай първи за всички наши нови инициативи, събития и дейности!
Няма да прекаляваме с кореспонденцията, обещаваме :)

Контакти

Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 89

Телефон: +359 887 666622

Мейл: info@rockschool.bg

btn close